GASILSKA
ZVEZA
METLIKA

  

GASILSKA ZVEZA METLIKA

Domov » Predstavitev

Predstavitev

Gasilstvo v Občini Metlika temelji na 17 prostovoljnih gasilskih društev, ki so združena v Gasilsko zvezo Metlika. Gasilska zveza Metlika je samostojna, nepridobitna, humanitarna, nepolitična oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev.

GZ Metlika je članica Gasilske zveze Slovenije. Svoje članske pravice v GZS izvajajo preko nje tudi njene članice, prostovoljna gasilska društva na območju občine Metlika. To so:

Pri izvajanju gasilske dejavnosti se GZ Metlika skupaj z GZ Črnomelj in GZ Semič povezuje v gasilsko regijo Bele krajine.

Osrednja gasilska enota v občini Metlika je PGD Metlika, ki ima v skladu s kategorizacijo gasilskih enot status enote 3. (tretje) kategorije. PGD Suhor ima status enote 2. (druge) kategorije, vsa ostala prostovoljna gasilska društva v občini so 1. (prve) kategorije.

Društva so operativno organizirana v štiri sektorje; in sicer:

 • Sektor METLIKA (PGD Metlika, PGD Križevska vas, PGD Rosalnice)
 • Sektor DRAŠIČI (PGD Drašiči, PGD Radovica, PGD Božakovo, PGD Slamna vas)
 • Sektor GRADAC (PGD Gradac, PGD Podzemelj, PGD Krasinec, PGD Dobravice, PGD Otok, PGD Primostek)
 • Sektor SUHOR (PGD Suhor, PGD Lokvica, PGD Dragomlja vas, PGD Grabrovec)

Organiziranje GZ Metlika

Gasilska zveza je pravna osebe zasebnega prava. Deluje v skladu z zakonodajo, ki ureja delovanje društev, zato je glede pravil delovanja, zastopanja kot tudi organov upravljanja, vodenja in nadzora neposredno primerljiva z drugimi društvi. Ustanovitelji/ce Gasilske zveze Metlika so Prostovoljna gasilska društva, ki delujejo na področju Občine Metlika. Temeljni akt je statut gasilske zveze, ki neposredno določa vse ključne vsebine delovanja, upravljanja in nadzora GZ Metlika.

Organi Gasilske zveze Metlika,v skladu s statutom so:

 • Občni zbor
 • Upravni odbor,
 • Poveljstvo,
 • Nadzorni odbor,
 • Razsodišče.

Statut opredeljuje tudi funkcionarje zveze, in sicer:

 • Predsednik gasilske zveze
 • Namestnik predsednika gasilske zveze
 • Poveljnik gasilske zvez
 • Namestnik poveljnika gasilske zveze

Gasilska zveza ima lahko največ tri podpredsednike, ki jih na predlog predsednika imenuje Upravni odbor. Gasilska zveza ima lahko največ tri podpoveljnike, ki jih na predlog poveljnika imenuje Upravni odbor. Podpredsedniki in podpoveljniki niso funkcionarji GZ.

Organigram GZ Metlika: